ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του Κου Patrick Comninos, στην έναρξη του 39ου Ετήσιου Σεμινάριου

του Κου Patrick Comninos, στην έναρξη του 39ου Ετήσιου Σεμινάριου Διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών ΟΔΚΕ

Χαιρετισμός του Κου Patrick Comninos