ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΔΚΕ 16η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , αποφάσισε και προσκαλεί τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΔΚΕ , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ. στην Καλλιθέα-Αθήνα, στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , οδός Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 176-76  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Διοικητικός Απολογισμός.

2. Οικονομικός Απολογισμός , Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.- Έγκριση του κατατεθέντος προϋπολογισμού της ΟΔΚΕ έτους 2019 στο Υπουργείο Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.- Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο.