Λειτουργία Σχολής Καθηγητών Διαιτησίας (19.05.2015)

BasketballBALL43

 Κύριοι ,
Επειδή αναφορικά με την διαβίβαση των αιτήσεων των μη ενεργών διαιτητών - μελών κάποιων από τους Συνδέσμους - μέλη της ΟΔΚΕ προέκυψαν ζητήματα διαφορετικής ερμηνευτικής προσέγγισης της διαδικασίας , που είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων ,το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την 30/5/2015.

Στην παρούσα επισημαίνεται , προς αποφυγή νέων εσφαλμένων ερμηνειών ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού "Στη σχολή καθηγητών διαιτησίας μπορούν να συμμετέχουν με αίτησή τους , η οποία αίτηση διαβιβάζεται στην ΟΔΚΕ μέσω του συνδέσμου τους , μη ενεργοί διαιτητές , οι οποίοι έχουν διαιτητεύσει αγώνες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας" .

Περαιτέρω σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43 Α παρ. 3 περ. γ Ν. 2725/1999 όπως ισχύει ορίζεται ότι στο κύριο έργο της ΟΔΚΕ εντάσσεται  "η ονομασία καθηγητών διαιτησίας".

Συνεπώς είναι σαφές ότι αποκλειστικώς αρμόδια για την διενέργεια σχολής και την ονομασία καθηγητών διαιτησίας είναι η ΟΔΚΕ , ενώ η παρέμβαση των Συνδέσμων - μελών της ΟΔΚΕ στην όλη διαδικασία της σχολής καθηγητών δεν ξεπερνά την απλή διαβίβαση της αίτησης του μη ενεργού μέλους της και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν προβαίνει σε σχετικό ουσιαστικό έλεγχο των αιτήσεων καθεαυτών.

Ο Σύνδεσμος - μέλος της ΟΔΚΕ ασφαλώς και θα ελέγχει την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων και μόνο αυτών , όπως το εάν ο αιτών είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς τον σύνδεσμο και εάν φυσικά έχει υποβάλει δήλωση μη - ενέργειας για την τρέχουσα περίοδο.

Επ' ευκαιρία της τελευταίας αναφοράς και με δεδομένο ότι ήδη διερχόμαστε την περίοδο της υποβολής δηλώσεων ενέργειας και μη ενέργειας των διαιτητών - μελών των συνδέσμων για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2015 – 2016 , η παρούσα παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπεριλαμβάνει και όσους έγκαιρα υποβάλλουν αρμοδίως την σχετική δήλωση μη - ενέργειας για την περίοδο 2015 - 2016.  Και τούτο προς αποφυγή ατόπων, καθώς είναι δεδομένο ότι Σχολή Καθηγητών Διαιτησίας δεν οργανώνεται συχνά και συνακόλουθα θα ήταν απαράδεκτο να στερηθούν συνάδελφοι το δικαίωμα που έχουν θεμελιώσει με την παλαιότερη ενεργή δράση τους. 

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκετε η αίτηση  υποψηφίου :

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή