Πρόσκληση σε Καταστατική Γενική Συνέλευση (3.10.2011)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 5η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) στη συνεδρίασή του την 29η Σεπτεμβρίου 2011 , αποφάσισε , σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2010 των Συνδέσμων-Μελών της , την πραγματοποίηση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης την 5η Νοεμβρίου 2011 , ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 και προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , στην Αθήνα , στο Ξενοδοχείο «OSCAR» (Φιλαδελφίας και Σάμου , Σταθμός Λαρίσης , Αθήνα 10439 , τηλεφ: 2108834215 – 19 fax: 2108216368 – 2108256890) με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς).
2. Τροποποίηση Καταστατικού ΟΔΚΕ.
3. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας ΟΔΚΕ.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.
Ειδικότερα σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΔΚΕ για την παρούσα Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία αφορά τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας της ΟΔΚΕ πρέπει απαραιτήτως να προηγηθούν Γενικές Συνελεύσεις των Συνδέσμων-Μελών της ΟΔΚΕ για την συζήτηση των θεμάτων και των διαφόρων προτάσεων. Αυτό πρέπει να μνημονεύεται στο πληρεξούσιο έγγραφο κάθε Συνδέσμου. Κάθε Σύνδεσμος που δεν τηρεί την παρούσα διάταξη αποκλείεται αυτοδικαίως από την Γενική Συνέλευση.
Η Καταστατική Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα , Κυριακή 6 Νοεμβρίου , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή